terug naar de vorige pagina

Privacy Policy voor Professionelen

Car-Pass v.z.w, Woluwedal 46 b2 1200 Brussel, erkent het belang betreffende de veilige verwerking van Persoonsgegevens. Door middel van deze Privacy Policy wil Car-Pass inzicht bieden m.b.t. het ontvangen van gegegevens van Professionelen.

Deze Privacy Policy werd opgesteld, met inachtneming van de Europese Verordening 2016/679 betreffende Gegevensbescherming, hierna genoemd de AVG (ÔÇťAlgemene Verordening Gegevens bescherming).

Draagwijdte Privacy Policy voor Professionelen

De draagwijdte van deze Privacy Policy beperkt zich tot het uitwisselen van persoonsgegevens tussen Professionelen (elke natuurlijke of rechtspersoon die gewoonlijk en in het kader van zijn beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert) en Car-Pass. Indien u niet tot deze groep van Professionele behoort, dan verwijzen wij u vriendelijk door naar onze algemene Privacy Policy.

Relatie met de gegevens

Overeenkomstig de AVG treden beide partijen op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken bij het vervullen van hun opdracht omschreven in de Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, op de volgende wijze:

  • Car-Pass heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die Car-Pass van de Professionelen ontvangt en verwerkt tijdens het vervullen van de opdracht omschreven in de Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
  • De Professionelen hebben eveneens de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij verwerken en doorsturen naar Car-Pass tijdens het vervullen van de opdracht omschreven in de Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

Naleving Algemeen

Beide Partijen dienen hun plichten op grond van de AVG op eigen kosten te vervullen, de gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke eisen, en hun verplichtingen op grond van deze Wijziging niet opzettelijk zodanig te vervullen dat de andere Partij een toepasselijke eis van de AVG overtreedt.

Uitwisseling van gegevens tussen de partijen

Indien de uitwisseling van gegevens tussen de partijen gebeurt via ICT middelen (eventueel rechtstreeks gekoppeld aan de systemen van de partijen) zal de partij die de ICT middelen ter beschikking stelt de gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de ICT-middelen en de daarin verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang (ook via de koppeling vanuit de systemen van de Professionelen). De partij die de ICT middelen ter beschikking stelt zal een verwerkersovereenkomst afsluiten met de betreffende verwerker en de nodige instructies geven.

Sub-verwerking

Indien een partij derden aanstelt voor de Verwerking van deze gegevens, zal deze partij dit doen overeenkomstig de AVG.

Gegevensverwerking buiten een lidstaat van de EU

Beide Partijen garanderen dat de Persoonsgegevens niet buiten een lidstaat van de EU worden verwerkt. De Persoonsgegevens worden enkel en alleen binnen de EU verwerkt.

Aansprakelijkheid

Iedere partij is aansprakelijk voor de Verwerking van gegevens binnen zijn perimeter en dit overeenkomstig de AVG.

Gegevens met Betrekking tot de uitvoering van de opdracht

Voor het beheer en onderhoud van de relatie tussen Car-Pass en de Professionele als natuurlijk persoon, verwerkt Car-Pass de persoonsgegevens van contactpersonen van de Professionele met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, zoals bepaald in de algemene Privacy Policy. Een contactpersoon van de Professionele kan enkel en alleen persoonlijk door Car-Pass worden gecontacteerd in verband met de Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Car-Pass houdt zich het recht deze Privacy Policy te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 25/04/2018.

Contactgegevens

Car-Pass v.z.w.
Woluwedal 46 b2
1200 Brussel

privacy@car-pass.be